Regulamin sklepu

Umowa dostępu do usługi Rapid AR (online)

Niniejsza Umowa dostępu do usługi Rapid AR (online) („Umowa”) zostaje zawarta między firmą Actum Lab Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Jaśkowa Dolina 91, 80-286 Gdańsk, Polska („Actum Lab”) (a podmiotem, który wyraża zgodę na niniejsze warunki („Klient”). Niniejsza Umowa wchodzi w życie z datą kliknięcia przez Klienta przycisku „Akceptuję” znajdującego się poniżej lub (w stosownych przypadkach) z datą kontrasygnowania Umowy („Data wejścia w życie”). Osoba akceptująca tę Umowę w imieniu pracodawcy lub innego podmiotu niniejszym oświadcza i zapewnia, że (i) dysponuje pełnomocnictwem do zobowiązania pracodawcy lub stosownego podmiotu niniejszymi postanowieniami, (ii) przeczytała i zrozumiała niniejszą Umowę oraz (iii) w imieniu strony, którą reprezentuje, wyraża zgodę na postanowienia tej Umowy. W przypadku braku pełnomocnictwa do zobowiązania pracodawcy lub stosownego podmiotu nie należy klikać przycisku „Akceptuję” znajdującego się poniżej ani (w stosownych przypadkach) podpisywać niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa reguluje dostęp Klienta do Usług i korzystanie z nich zgodnie z treścią właściwego Formularza zamówienia.

 1. 1. Usługi.

1.1. Obiekty i przekazywanie danych. Wszystkie obiekty służące do przechowywania i przetwarzania Danych klienta spełniają uzasadnione standardy bezpieczeństwa gwarantujące co najmniej taką samą ochronę, jak standardy bezpieczeństwa stosowane w obiektach, w których firma Actum Lab przechowuje i przetwarza własne informacje tego typu. W ramach świadczenia Usług firma Actum Lab może przenosić, przechowywać i przetwarzać Dane klienta w Polsce lub w dowolnym innym kraju, w którym firma Actum Lab lub jej przedstawicielstwa mają siedziby. Korzystając z Usług, Klient wyraża zgodę na takie przenoszenie, przechowywanie i przetwarzanie swoich danych.

1.2 Nowe funkcje lub usługi. Actum Lab może udostępniać w Usługach nowe aplikacje lub funkcje, w przypadku których może być konieczne wyrażenie przez Klienta zgody na dodatkowe warunki.

1.3. Zmiany.

 • a) Zmiany w Usługach. Firma Actum Lab może okresowo wprowadzać w Usługach zmiany uzasadnione ekonomicznie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w Usługach, Actum Lab powiadomi o tym Klienta, wysyłając mu wiadomość na Adres e-mail do powiadomień lub wyświetlając powiadomienie w Konsoli administracyjnej.
 • b) Zmiany w Warunkach dostępnych pod adresem URL. Actum Lab może okresowo wprowadzać w Warunkach dostępnych pod adresem URL racjonalnie uzasadnione zmiany. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w Warunkach dostępnych pod adresem URL Actum Lab powiadomi o tym Klienta, wysyłając mu wiadomość na Adres e-mail do powiadomień lub wyświetlając powiadomienie w Konsoli administracyjnej. Istotne zmiany w Warunkach dostępnych pod adresem URL zaczną obowiązywać po 30 dniach od powiadomienia, chyba że zmiany dotyczą nowej funkcji. W takim przypadku zmiany będą obowiązywać natychmiast. Jeśli zmiana jest niekorzystna z punktu widzenia Klienta i nie została wprowadzona przez firmę Actum Lab z powodu obowiązującego prawa lub orzeczenia sądowego, w ciągu trzydziestu dni od otrzymania powiadomienia o zmianie Klient może powiadomić firmę Actum Lab, że jej nie akceptuje. Jeśli Klient powiadomi firmę Actum Lab zgodnie z tymi wymaganiami, będzie podlegać warunkom obowiązującym bezpośrednio przed wprowadzeniem zmiany (i) do końca aktualnego Okresu obowiązywania, chyba że zmiany w Warunkach dostępnych pod adresem URL zostały wprowadzone z powodu obowiązującego prawa lub orzeczenia sądowego. W przypadku odnowienia Umowy obowiązywać będą zmienione Warunki dostępne pod adresem URL.
 • c) Zaprzestanie świadczenia Usług. Zgodnie z postanowieniami artykułu 1.4(d) firma Actum Lab może zaprzestać świadczenia dowolnych Usług, ich części lub dostępnych w nich funkcji w dowolnym momencie i bez ponoszenia odpowiedzialności względem Klienta.
 • d) Zasady wycofywania. Firma Actum Lab powiadomi Klienta o zamiarze Istotnego wycofania. Firma Actum Lab podejmie uzasadnione ekonomicznie starania, aby nadal świadczyć Usługi podstawowe bez Istotnego wycofania ich przez co najmniej rok od powiadomienia o tym Klienta, chyba że (jak ustali firma Actum Lab, działając w dobrej wierze) (i) jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub umowę (w tym zmianę obowiązującego prawa lub warunków umowy) lub (ii) dalsze świadczenie Usług mogłoby się wiązać z zagrożeniem bezpieczeństwa lub znacznym obciążeniem finansowym bądź technicznym. Są to „Zasady wycofywania”.

2. Obowiązki Klienta.

2.1. Zgodność. Klient musi zadbać o to, aby korzystanie z Usług przez Klienta i Użytkowników odbywało się zgodnie z niniejszą Umową, w tym z Zasadami dopuszczalnego użytkowania.

2.2. Administrowanie Usługami przez Klienta. Klient może określić co najmniej jednego Administratora, który będzie mieć uprawnienia dostępu do Konta administratora i uprawnienia do administrowania Kontami użytkowników. Klient jest odpowiedzialny za (a) utrzymanie w tajemnicy hasła i zachowanie poufności Kont administratora, (b) wyznaczenie osób uprawnionych do uzyskiwania dostępu do Kont administratora oraz (c) zapewnienie, że wszystkie czynności związane z Kontami administratora będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Klient zgadza się na to, że obowiązki Actum Lab nie obejmują wewnętrznego zarządzania ani administrowania Usługami w imieniu Klienta oraz że Actum Lab jest wyłącznie podmiotem przetwarzającym dane.

2.3. Dostęp administracyjny; zgoda użytkownika.

 • a) Dostęp administracyjny. Administratorzy będą mieć dostęp do wszystkich Kont użytkowników Klienta, w tym możliwość uzyskiwania dostępu do danych Użytkowników na Kontach użytkowników oraz ich modyfikowania, monitorowania, używania, utajniania i ujawniania.
 • b) Sprzedawca jako Administrator. Jeśli Klient zamawia Usługi za pośrednictwem Sprzedawcy, Sprzedawca może mieć Dostęp administracyjny do konta Klienta oraz kont jego Użytkowników. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za (i) wszelki dostęp Sprzedawcy do konta Klienta lub kont jego Użytkowników oraz (ii) określenie w Umowie ze Sprzedawcą wszelkich praw i obowiązków między Sprzedawcą a Klientem w odniesieniu do Usług.
 • c) Zgoda Użytkownika. Klient uzyska i zachowa wszelkie wymagane zgody Użytkowników na (i) zapewnienie Administratorom dostępu określonego w niniejszej Umowie oraz (ii) możliwość świadczenia przez firmę Actum Lab Usług Administratorom i Użytkownikom.

2.4. Nieautoryzowane użycie. Klient podejmie racjonalnie uzasadnione starania, aby uniemożliwić lub przerwać nieautoryzowane korzystanie z Usług. Klient bezzwłocznie powiadomi firmę Actum Lab o wykrytych przypadkach nieautoryzowanego używania Usług lub nieautoryzowanego dostępu do Usług.

2.5. Ograniczenia użytkowania. O ile Actum Lab nie wyrazi jednoznacznej zgody na piśmie, Klient zobowiązuje się do niepodejmowania następujących działań oraz do wykonania racjonalnie uzasadnionych starań w celu zagwarantowania, że inna strona nie podejmie takich działań: (a) sprzedaż, odsprzedaż, dzierżawa lub działania równoważne prowadzone wobec Usługi na rzecz strony trzeciej (o ile nie jest to jednoznacznie dozwolone w niniejszej Umowie); (b) przeprowadzanie inżynierii odwrotnej względem Usług lub ich jakiegokolwiek komponentu; (c) tworzenie usługi zastępczej lub podobnej za pomocą Usług lub dostępu do nich; (d) wykorzystanie Usług lub uzyskiwanie do nich dostępu w sposób uniemożliwiający pobieranie Opłat; lub (e) wykorzystanie Usług w imieniu lub na rzecz dowolnego podmiotu lub osoby, której nie wolno korzystać z Usług zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Wyłączna odpowiedzialność za zachowanie zgodności z przepisami spoczywa na Kliencie.

2.6. Pomoc. Odpowiedzialność za reagowanie na wszelkie pytania i zażalenia Użytkowników lub osób trzecich związane z korzystaniem z Usług przez Klienta lub jego Użytkowników spoczywa na Kliencie. Takie usługi Klient świadczy na własny koszt. Klient podejmie wszelkie racjonalnie uzasadnione starania, aby rozwiązać zgłoszone problemy techniczne przed przekazaniem ich firmie Actum Lab.

2.7. Aliasy. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za monitorowanie wiadomości e-mail wysyłanych za pomocą Usług. Firma Actum Lab może monitorować wiadomości e-mail wysyłane za pomocą Usług w celu wykrywania nadużyć Usług.

3. Rozliczenia i płatności.

3.1. Zamówienia realizowane za pośrednictwem Sprzedawcy. Jeśli Klient zamówi Usługi za pośrednictwem Sprzedawcy, (a) wszelkie płatności będą przekazywane bezpośrednio Sprzedawcy zgodnie z Umową ze Sprzedawcą; (b) pozostałe postanowienia niniejszego artykułu 3 (Płatności) nie będą obowiązywać; (c) firma Actum Lab przekaże Sprzedawcy wszelkie zwroty kosztów lub środki należne Klientowi; (d) wszelkie zobowiązania Sprzedawcy w zakresie zapłaty tego typu należności Klientowi będą zależne od warunków Umowy ze Sprzedawcą.

3.2. Rozliczenia. Klient jest zobowiązany do regulowania wszystkich Opłat za Usługi. Do określenia sposobu korzystania z Usług przez Klienta zostaną wykorzystane narzędzia pomiarowe Actum Lab. Klient może wybrać jedną z opisanych poniżej opcji rozliczeń lub jedną z innych opcji oferowanych przez Actum Lab podczas składania zamówienia na Usługi. Firma Actum Lab może zmienić oferowane przez siebie opcje rozliczeń między innymi przez ograniczenie lub wyłączenie dowolnej z nich w ciągu trzydziestu dni od pisemnego powiadomienia (na przykład pocztą e-mail) Klienta o tym fakcie. Poszczególne opcje rozliczeń mogą być niedostępne dla niektórych użytkowników. Klient może płacić za Usługi, korzystając z opcji płatności opisanych poniżej w artykule 3.3.

(a) Płatność jednorazowa. Jeżeli klient wybierze tę metodę płatności będzie zobowiązany do zapłaty określonej w cenniku kwoty za każdy wykonany model 3D.

3.3. Płatność. Wszystkie należne płatności są realizowane w polskim złotym, chyba że na Formularzu zamówienia lub fakturze wskazano inaczej.

(a) Karta kredytowa lub debetowa. Opłaty za zamówienia, za które Klient płaci kartą kredytową lub kartą debetową, są pobierane na koniec miesiąca, podczas którego Klient korzystał z Usług. W przypadku odpowiednio kart kredytowych lub kart debetowych (i) firma Actum Lab obciąży Klienta w odpowiednim momencie wszystkimi należnymi Opłatami, (ii) te Opłaty są uważane za zaległe po dziesięciu dniach od końca miesiąca, w którym Klient korzystał z Usług.

(b) Faktury. O ile w Formularzu zamówienia nie określono inaczej, termin płatności faktur wynosi czternaście dni od daty wystawienia faktury. Po upływie tego terminu faktury są uważane za zaległe.

(c) Inne formy płatności. Firma Actum Lab może dodawać inne formy płatności, udostępniając je w Konsoli administracyjnej. Takie inne formy płatności mogą podlegać dodatkowym warunkom, do których zaakceptowania Klient może być zobowiązany przed rozpoczęciem ich użytkowania.

3.4. Zaległe płatności. Płatności po terminie mogą zostać obciążone odsetkami karnymi w wysokości trzech procent miesięcznie (lub najwyższymi dopuszczalnymi przez prawo, jeśli są one niższe), liczonymi od pierwotnego terminu płatności do daty wpłacenia całej należności. Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie uzasadnione koszty (łącznie z kosztami obsługi prawnej) wynikające z dochodzenia takich zaległych kwot przez firmę Actum Lab, poza sytuacjami, w których zaległe kwoty wynikają z błędów księgowych firmy Actum Lab.

3.5. Podatki. Odpowiedzialność za regulowanie należnych Podatków spoczywa na Kliencie, który będzie płacić firmie Actum Lab za Usługi bez żadnej redukcji wysokości opłat z tytułu Podatków. Jeśli firma Actum Lab jest zobowiązana do odprowadzania lub pobierania Podatków, odpowiednia kwota będzie uwzględniana na fakturze dla Klienta, chyba, że Klient z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi firmie Actum Lab ważne zaświadczenie o zwolnieniu z obowiązku podatkowego (lub inny równoważny dokument) poświadczone przez odpowiedni organ. W niektórych jurysdykcjach podatek obrotowy jest naliczany od całkowitej kwoty zakupu w momencie sprzedaży i musi zostać zafakturowany oraz pobrany w chwili sprzedaży.

4. Usługi pomocy technicznej. Firma Actum Lab będzie świadczyć Klientowi Usługi pomocy technicznej w Okresie obowiązywania, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi UPT po uiszczeniu Opłaty za pomoc techniczną (w stosownych przypadkach). Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Sprzedawca może ujawnić dane osobowe Użytkownika firmie Actum Lab w ramach uzasadnionej potrzeby obsługi przez Sprzedawcę wniosków o pomoc, które Klient może zgłaszać Sprzedawcy lub za jego pośrednictwem.

5. Zawieszenie.

5.1. Kont użytkowników końcowych przez firmę Actum Lab. Jeśli firma Actum Lab dowie się, że Użytkownik końcowy narusza postanowienia Umowy, może wprost zażądać zawieszenia przez Klienta odpowiedniego Konta użytkownika końcowego. Jeśli Klient nie zastosuje się do postawionego przez firmę Actum Lab żądania zawieszenia Konta użytkownika końcowego, firma Actum Lab zastrzega sobie prawo do wykonania tej operacji. Zawieszenie będzie trwało do chwili, gdy Użytkownik końcowy zaprzestanie naruszania warunków, które było przyczyną Zawieszenia.

5.2. Wyjątkowe zagrożenia bezpieczeństwa. Niezależnie od powyższych postanowień, w razie Wyjątkowego zagrożenia bezpieczeństwa firma Actum Lab może automatycznie zawiesić nieprawidłowe użytkowanie. Zawieszenie będzie obowiązywać w minimalnym czasie oraz w minimalnym zakresie niezbędnym, aby zapobiec Wyjątkowemu zagrożeniu bezpieczeństwa lub je zlikwidować. Jeśli firma Actum Lab zawiesi Konto użytkownika końcowego z dowolnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia Klienta, na żądanie Klienta przedstawi mu powód Zawieszenia w najkrótszym możliwym czasie.

5.3. Zawieszenie za brak płatności.

(a) Automatyczne zawieszenie. Klient będzie mieć dziesięć dni na uregulowanie zaległych Opłat na rzecz firmy Actum Lab. Jeśli Klient nie opłaci zaległych Opłat firmie Actum Lab w ciągu dziesięciu dni, Actum Lab automatycznie zawiesi użytkowanie Usług przez Klienta. Zawieszenie będzie trwać do momentu uregulowania przez Klienta wszelkich Opłat należnych firmie Actum Lab.

(b) W okresie zawieszenia. Jeśli Klient korzysta z abonamentu miesięcznego i jego konto zostanie zawieszone z powodu nieuiszczania płatności, podczas okresu zawieszenia konta Klienta z powodu nieuiszczania płatności firma Actum Lab przestanie naliczać Klientowi miesięczne Opłaty. Jeśli Klient zobowiązał się do rocznego użytkowania Usług, firma Actum Lab będzie nadal obciążać Klienta miesięcznymi Opłatami w okresie zawieszenia z powodu nieuiszczania płatności, a w celu wznowienia użytkowania Usług Klient będzie musiał zapłacić wszystkie należne Opłaty.

(c) Rozwiązanie umowy po zawieszeniu. Jeśli konto Klienta pozostanie zawieszone z powodu nieuiszczania płatności przez więcej niż trzydzieści dni, firma Actum Lab może rozwiązać umowę z Klientem z ważnej przyczyny, zgodnie z postanowieniami artykułu 11.

5.4. Zawieszenie z powodu obowiązujących przepisów. Firma Actum Lab może według własnego uznania w dowolnym momencie zawiesić świadczenie dowolnych Usług, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy.

6. Informacje poufne.

6.1. Zobowiązania. Zgodnie z postanowieniami artykułu 6.2 (Ujawnienie Informacji poufnych) odbiorca nie będzie ujawniał Informacji poufnych ujawniającego nikomu z wyjątkiem pracowników, Podmiotów stowarzyszonych, przedstawicieli oraz innych specjalistów („Wyznaczone osoby”), którzy potrzebują dostępu do tych danych i mają prawny obowiązek ich nie ujawniać. Odbiorca będzie wykorzystywać Informacje poufne tylko do egzekwowania praw i wypełniania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, z zastosowaniem uzasadnionych środków ochrony tych informacji. Odbiorca zagwarantuje, że Wyznaczone osoby również będą stosowały się do zasad dotyczących nieujawniania tych informacji oraz korzystania z nich.

6.2. Ujawnienie Informacji poufnych.

(a) Ogólne. Zgodnie z postanowieniami artykułu 6.2(b) odbiorca może ujawnić Informacje poufne ujawniającego (i) w związku z Procedurą prawną lub (ii) za pisemną zgodą ujawniającego.

(b) Powiadomienie. Zanim odbiorca ujawni Informacje poufne ujawniającego w związku z Procedurą prawną, odbiorca podejmie wszelkie racjonalnie uzasadnione starania, aby z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić o tym ujawniającego. Firma Actum Lab wyśle powiadomienie na Adres e-mail do powiadomień. Odbiorca nie musi wysyłać powiadomienia przed ujawnieniem, jeśli (i) wysłanie takiego powiadomienia będzie niezgodne z prawem lub (ii) Procedura prawna odnosi się do wyjątkowych okoliczności związanych z zagrożeniem życia lub wystąpienia poważnych obrażeń u osób.

(c) Sprzeciw. Odbiorca zgodzi się nie ujawniać Informacji poufnych, jeśli druga strona wyrazi uzasadniony sprzeciw.

7. Prawa własności intelektualnej, Cechy marki.

7.1. Prawa własności intelektualnej. Poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w niniejszych postanowieniach, ta Umowa nie przyznaje żadnej ze stron jakichkolwiek praw – dorozumianych ani żadnych innych – do materiałów ani własności intelektualnej drugiej strony. Zgodnie z ustaleniami między stronami wszystkie Prawa własności intelektualnej do Danych klienta oraz Aplikacji lub Projektu (w stosownych przypadkach) należą do Klienta, a wszystkie Prawa własności intelektualnej do Usług i Oprogramowania należą do firmy Actum Lab.

7.2. Wyświetlanie Cech marki. Firma Actum Lab może wyświetlać tylko te Cechy marki Klienta, na które Klient wyraził zgodę (taką zgodę Klient wyraża przez przesłanie swoich Cech marki do Usług), w wyznaczonych miejscach na Stronach usług. Actum Lab może też wyświetlać Cechy marki Actum Lab oraz Rapid AR na Stronach usług, aby zaznaczyć, że Usługi są świadczone przez Actum Lab. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie żadna ze stron nie może wyświetlać ani używać Cech marki drugiej strony bez jej uprzedniej pisemnej zgody.

7.3. Ograniczenie związane z Cechami marki. Korzystanie z Cech marki którejkolwiek ze stron musi działać na korzyść strony, do której należą Prawa własności intelektualnej do tych Cech marki. Każda ze stron może odwołać uprawnienie do używania swoich Cech marki przez drugą stronę na mocy niniejszej Umowy, przedstawiając tej stronie pisemne powiadomienie i ustalając rozsądny termin zaprzestania używania tych cech.

8. Wizerunek. W ramach korzystania przez Klienta z Usług (a) Klient może publicznie oświadczyć, że jest klientem firmy Actum Lab i wyświetlać Cechy marki Actum Lab i Rapid AR w celu promocji swojej działalności, a (b) firma Actum Lab może (i) ustnie oświadczyć, że Klient jest jej klientem oraz (ii) umieścić nazwę Klienta lub jego Cechy marki na liście klientów firmy Actum Lab w internetowych i tradycyjnych materiałach promocyjnych. Żadna ze stron nie potrzebuje zgody, jeśli używa nazwy lub Cech marki drugiej strony w sposób znacznie zbliżony do uprzednio zaakceptowanego. Wykorzystanie Cech marki którejś ze stron musi zawsze działać na korzyść strony, do której należą Prawa własności intelektualnej do tych Cech marki. Każda ze stron może odwołać uprawnienie do używania swoich Cech marki przez drugą stronę na mocy niniejszego artykułu, przedstawiając tej stronie pisemne powiadomienie i ustalając rozsądny termin zaprzestania używania tych cech.

9. Oświadczenia, gwarancje i wyłączenia odpowiedzialności.

9.1. Oświadczenia i gwarancje. Strony oświadczają, że (a) mają pełne prawo i upoważnienia do zawarcia niniejszej Umowy oraz (b) będą przestrzegać wszystkich przepisów prawnych mających zastosowanie w odniesieniu do (odpowiednio do danego przypadku) świadczenia Usług lub korzystania z Usług. Actum Lab gwarantuje, że będzie świadczyć Usługi zgodnie z obowiązującą Umową dotyczącą gwarancji jakości usług.

9.2. Wyłączenia odpowiedzialności. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO (A) ŻADNA ZE STRON NIE UDZIELA JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ, DOROZUMIANEJ, USTAWOWEJ ANI INNEJ GWARANCJI, W TYM W STOPNIU NIEOGRANICZONYM GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH; ORAZ (B) FIRMA ACTUM LAB ANI JEJ DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ BEZPROBLEMOWEGO I NIEPRZERWANEGO DZIAŁANIA USŁUG I OPROGRAMOWANIA. OPROGRAMOWANIE I USŁUGI NIE SĄ PRZEZNACZONE DO DZIAŁAŃ WYSOKIEGO RYZYKA. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA ACTUM LAB NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI ANI INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH W USŁUGACH LUB ZA ICH POŚREDNICTWEM. KLIENT PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE USŁUGI NIE STANOWIĄ USŁUGI TELEFONICZNEJ I NIE UMOŻLIWIAJĄ NAWIĄZYWANIA ANI ODBIERANIA JAKICHKOLWIEK POŁĄCZEŃ, W TYM ZE SŁUŻBAMI RATUNKOWYMI, ZA POŚREDNICTWEM PUBLICZNYCH KOMUTOWANYCH SIECI TELEFONICZNYCH.

10. Okres obowiązywania.

10.1. Okres obowiązywania Umowy. Niniejsza Umowa pozostaje w mocy przez Okres obowiązywania.

10.2. Okres obowiązywania i zakupy w Okresie obowiązywania. Firma Actum Lab będzie świadczyć Klientowi Usługi w Okresie obowiązywania. Jeśli strony nie ustalą na piśmie inaczej, Konta użytkowników zakupione w trakcie dowolnego Okresu obowiązywania będą miały proporcjonalny okres obowiązywania kończący się ostatniego dnia tego Okresu obowiązywania.

10.3. Odnowienie.

(a) Abonament miesięczny. W przypadku abonamentu miesięcznego Klient nie jest zobowiązany do zakupu Usług na ustalony z góry okres. W związku z tym w takim abonamencie nie występuje zdarzenie odnowienia. Zamiast tego firma Actum Lab kontynuuje naliczanie opłat zgodnie z postanowieniami artykułu 3.2(a) powyżej.

(b) Abonament roczny. Na końcu każdego Okresu obowiązywania abonament Usług będzie odnawiany zgodnie z ustawieniami wybranymi przez Klienta w Formularzu zamówienia lub w Konsoli administracyjnej.

(c) Postanowienia ogólne. Klient może zmienić liczbę Kont użytkowników do odnowienia, przekazując firmie Actum Lab za pośrednictwem Konsoli administracyjnej lub wiadomości e-mail na adres kontaktowy Actum Lab informacje o wymaganej liczbie kont. Klient będzie nadal płacić firmie Actum Lab obowiązujące wówczas Opłaty za każde odnowione Konto użytkownika, chyba że Klient i firma Actum Lab wyrażą zgodę na inne rozwiązanie. Strona, która nie zechce odnowić Usług, przekaże drugiej stronie pisemne powiadomienie na co najmniej piętnaście dni przed końcem aktualnie obowiązującego Okresu obowiązywania. To powiadomienie o nieodnawianiu wejdzie w życie wraz z zakończeniem danego Okresu obowiązywania.

10.4. Zamawianie Kont użytkowników. Klient może zamówić dodatkowe Konta użytkowników w trakcie Okresu obowiązywania przez (i) powiadomienie firmy Actum Lab za pomocą wiadomości e-mail lub Sprzedawcy bądź (ii) zamówienie Kont użytkowników w Konsoli administracyjnej.

10.5. Zmiana stawek. Firma Actum Lab może zmodyfikować stawki za kolejny Okres obowiązywania przez przekazanie Klientowi pisemnego powiadomienia (również pocztą e-mail) na co najmniej trzydzieści dni przed rozpoczęciem kolejnego Okresu obowiązywania.

11. Rozwiązanie umowy.

11.1. Rozwiązanie umowy z ważnej przyczyny. Każda ze stron może zawiesić wykonywanie Umowy lub rozwiązać ją, jeśli (i) druga strona istotnie naruszy postanowienia Umowy i nie naprawi tego naruszenia w ciągu trzydziestu dni od otrzymania pisemnego powiadomienia; (ii) druga strona zaprzestanie prowadzenia działalności biznesowej lub zostanie wobec niej wszczęte postępowanie upadłościowe i postępowanie to nie zostanie uchylone w ciągu dziewięćdziesięciu dni lub (iii) druga strona istotnie naruszy niniejszą Umowę więcej niż dwa razy, bez względu na to, czy naprawi te naruszenia.

11.2. Skutki rozwiązania umowy. Jeśli niniejsza Umowa zostanie rozwiązania lub wygaśnie, wówczas: (i) prawa przyznane przez jedną stronę drugiej wygasną natychmiast (z wyjątkiem przypadków określonych w artykule 11.2 i artykule 14.12 – Zachowanie mocy prawnej); (ii) po dacie wejścia w życie rozwiązania Umowy lub jej wygaśnięcia Klient utraci dostęp do Danych klienta i możliwość ich eksportu; (iii) wszystkie Opłaty należne od Klienta wobec Actum Lab staną się natychmiast należne; (iv) Klient utraci dostęp do Danych klienta i możliwość ich eksportowania po dacie wejścia życie rozwiązania Umowy lub jej wygaśnięcia i będzie odpowiedzialny za określenie, czy (i w jakim zakresie) musi użyć funkcji Usługi w celu usunięcia Danych Klienta przed tą datą; (v) Actum Lab usunie Dane klienta zgodnie z warunkami Umowy; oraz (vi) na żądanie każda ze stron niezwłocznie podejmie uzasadnione starania, aby zwrócić lub zniszczyć wszelkie pozostałe Informacje poufne drugiej strony. Jeśli Klient korzystający z abonamentu rocznego rozwiąże Umowę przed zakończeniem danego abonamentu, firma Actum Lab obciąży Klienta pozostałą nieopłaconą kwotą rocznego zobowiązania Klienta, a Klient będzie zobowiązany do uregulowania jej na rzecz firmy Actum Lab.

12. Odszkodowanie.

12.1. Zobowiązania Actum Lab w związku z odszkodowaniem. Zgodnie z postanowieniami artykułu 12.4 (Warunki) firma Actum Lab podejmie się obrony Klienta i jego Podmiotów stowarzyszonych ujętych w niniejszej Umowie („Strony Klienta, którym przysługuje rekompensata”) oraz ochroni Klienta i jego Podmioty stowarzyszone przed roszczeniami z tytułu Odpowiedzialności objętej rekompensatą w przypadku Postępowania z powództwa osoby trzeciej w zakresie zarzutów, że wykorzystywanie przez Strony Klienta, którym przysługuje rekompensata, technologii Actum Lab w ramach używania Usług zgodnie z warunkami niniejszej Umowy (z wykluczeniem oprogramowania typu open source) albo Cech marki firmy Actum Lab stanowi naruszenie Praw własności intelektualnej osoby trzeciej.

12.2. Zobowiązania Klienta w związku z odszkodowaniem. Zgodnie z postanowieniami artykułu 12.4 (Warunki) Klient podejmie się obrony firmy Actum Lab i jej Podmiotów stowarzyszonych („Strony firmy Actum Lab, którym przysługuje rekompensata”) oraz ochroni firmę Actum Lab i jej Podmioty stowarzyszone przed roszczeniami z tytułu Odpowiedzialności objętej rekompensatą w przypadku Postępowania z powództwa osoby trzeciej związanego z (a) Danymi klienta, Cechami marki Klienta, Aplikacją, Projektem lub Instancją (w stosownych przypadkach); (b) korzystaniem przez Klienta lub Użytkownika z Usług w sposób niezgodny z Zasadami dopuszczalnego użytkowania.

12.3. Wykluczenia. Postanowienia artykułu 12 nie mają zastosowania, gdy powiązane z nimi zarzuty wynikają z modyfikacji technologii lub Cech marki strony zobowiązanej do rekompensaty przez podmiot inny niż strona zobowiązana do rekompensaty bądź połączenia technologii lub Cech marki strony zobowiązanej do rekompensaty z materiałami, które nie zostały dostarczone przez stronę zobowiązaną do rekompensaty.

12.4. Warunki. Zobowiązania wynikające z postanowień artykułu 12.1 (Zobowiązania Actum Lab w związku z odszkodowaniem) i 12.2 (Zobowiązania Klienta w związku z odszkodowaniem) podlegają poniższym warunkom:

(a) Strona, której przysługuje rekompensata, niezwłocznie powiadomiła stronę zobowiązaną do rekompensaty o wszelkich zarzutach poprzedzających Postępowanie z powództwa osoby trzeciej, a także w uzasadnionych przypadkach współpracowała ze stroną zobowiązaną do rekompensaty, aby odpowiedzieć na zarzuty oraz Postępowanie z powództwa osoby trzeciej. Jeśli naruszenie postanowień artykułu 12.4(a) stanowi uszczerbek dla obrony w Postępowaniu z powództwa osoby trzeciej, zobowiązania strony zobowiązanej do rekompensaty wynikające z postanowień artykułu 12.1 lub 12.2 zostaną ograniczone proporcjonalnie do stopnia uszczerbku.

(b) Strona, której przysługuje rekompensata, przekaże wyłączną kontrolę nad podlegającą rekompensacie częścią Postępowania z powództwa osoby trzeciej stronie zobowiązanej do rekompensaty, z zastrzeżeniem, że (i) strona, której przysługuje rekompensata, może na swój koszt wybrać adwokata niesprawującego kontroli; (ii) wszelkie ugody wymagające, by strona, której przysługuje rekompensata, przyjęła na siebie odpowiedzialność, poniosła koszty lub podjęła działania (albo ich nie podejmowała) będą wymagać wcześniejszej pisemnej zgody strony, której przysługuje rekompensata, która to zgoda nie może być bezzasadnie wstrzymywana, uwarunkowywana lub opóźniana.

12.5. Świadczenia.

(a) Jeśli firma Actum Lab ma uzasadnione przekonanie, że Usługi mogą naruszać Prawa własności intelektualnej osoby trzeciej, firma Actum Lab może według własnego uznania i na własny koszt (i) zapewnić Klientowi prawo do dalszego korzystania z Usług; (ii) wprowadzić modyfikacje w Usługach, dzięki którym Usługi nie będą naruszały wspomnianych praw bez znaczącego ograniczenia funkcjonalności Usług; (iii) zastąpić Usługi odpowiednikiem o zbliżonej funkcjonalności, który nie będzie naruszać tych praw.

(b) Jeśli firma Actum Lab uzna, że świadczenia opisane w artykule 12.5(a) nie są uzasadnione ekonomicznie, może zawiesić odpowiednie Usługi lub zakończyć świadczenie ich Klientowi.

12.6. Wyłączne prawa i zobowiązania. Bez względu na prawo stron do rozwiązania Umowy niniejszy artykuł 12 wyznacza wyłączne prawa i zobowiązania stron w świetle niniejszej Umowy w odniesieniu do Postępowań z powództwa osób trzecich oraz zarzutów o naruszenie Praw własności intelektualnej osób trzecich.

13. Ograniczenie odpowiedzialności.

13.1. Ograniczenia. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI ARTYKUŁU 13.2 (WYJĄTKI OD OGRANICZEŃ):

(a) ŻADNA ZE STRON NIE BĘDZIE PONOSIŁA ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z NIĄ POWIĄZANEJ W ODNIESIENIU DO (I) UTRATY PRZYCHODÓW PRZEZ DRUGĄ STRONĘ; (II) SZKÓD POŚREDNICH, SZCZEGÓLNYCH, PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH (ZARÓWNO MOŻLIWYCH DO PRZEWIDZENIA LUB ROZWAŻANYCH PRZEZ STRONY Z DATĄ WEJŚCIA W ŻYCIE, JAK I NIE) BĄDŹ (III) SZKÓD MORALNYCH ORAZ ODSZKODOWAŃ RETORSYJNYCH;

(b) CAŁKOWITA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ ZE STRON ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z NIĄ POWIĄZANA JEST OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA W CIĄGU DWUNASTU MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ POWSTANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI.

13.2. Wyjątki od ograniczeń. ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY NIE WYŁĄCZA ANI NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON Z TYTUŁU (A) ŚMIERCI LUB USZKODZENIA CIAŁA SPOWODOWANYCH PRZEZ ZANIEDBANIA PRACOWNIKÓW LUB PRZEDSTAWICIELI KTÓREJKOLWIEK ZE STRON; (B) OSZUSTWA LUB SKŁADANIA FAŁSZYWYCH OŚWIADCZEŃ; (C) ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POSTANOWIEŃ ARTYKUŁU 12 (ODSZKODOWANIE); (D) NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DRUGIEJ STRONY; (E) ZOBOWIĄZAŃ ZAPŁATY; (F) SPRAW, W PRZYPADKU KTÓRYCH NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ ANI OGRANICZYĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

14. Pozostałe postanowienia.

14.1. Powiadomienia. Firma Actum Lab może powiadamiać Klienta o sprawach dotyczących niniejszej Umowy, (a) wysyłając wiadomość e-mail na Adres e-mail do powiadomień lub (b) wysyłając powiadomienie do Konsoli administracyjnej. Klient może powiadamiać firmę Actum Lab o sprawach dotyczących niniejszej Umowy, wysyłając wiadomość e-mail do działu obsługi prawnej Actum Lab na adres hello@actumlab.com. Powiadomienie jest uznawane za odebrane, gdy (x) zostanie wysłana wiadomość e-mail, bez względu na to, czy druga strona ją odebrała, lub (y) zostanie wysłane powiadomienie do Konsoli administracyjnej.

14.2. Cesja. Żadna ze stron nie może scedować ani przenieść żadnej części niniejszej Umowy bez pisemnej zgody drugiej strony na nikogo innego oprócz Podmiotu stowarzyszonego, ale tylko wtedy, gdy (a) cesjonariusz wyrazi na piśmie zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy oraz (b) strona dokonująca cesji zachowa odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy przed dokonaniem cesji. Jakakolwiek inna próba przeniesienia lub cesji zostanie uznana za nieważną.

14.3. Zmiana kontroli. Po zmianie kontroli (na przykład w wyniku zakupu lub sprzedaży akcji, fuzji lub innej formy transakcji korporacyjnej) (a) strona, której dotyczy zmiana kontroli, pisemnie powiadomi drugą stronę w ciągu trzydziestu dni od zmiany kontroli, a (b) druga strona może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym czasie między nastąpieniem tej zmiany a upływem trzydziestu dni od otrzymania pisemnego powiadomienia wspomnianego w podsekcji (a).

14.4. Siła wyższa. Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za nienależyte wywiązanie się z Umowy spowodowane okolicznościami, na które strona nie miała wpływu (na przykład klęską żywiołową, wojną, atakiem terrorystycznym, zamieszkami, sporem w zakładzie pracy, działaniem rządowym lub zakłóceniami w dostępie do Internetu).

14.5. Wykluczenie zrzeczenia się praw. Niemożność wyegzekwowania jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie oznacza zrzeczenia się praw.

14.6. Rozdzielność postanowień. W przypadku uznania jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy za niewykonalne pozostałe postanowienia przedstawione w niniejszym dokumencie pozostają w mocy.

14.7. Niezależność stron. Strony są niezależnymi kontrahentami, a postanowienia niniejszej Umowy nie oznaczają ustanowienia przedstawicielstwa, spółki osobowej ani spółki joint venture.

14.8. Wykluczenie innych beneficjentów. Beneficjentami niniejszej Umowy nie będą żadne strony trzecie.

14.9. Świadczenia przysługujące w oparciu o prawo słuszności. Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia przez dowolną ze stron świadczeń przysługujących w oparciu o prawo słuszności.

14.10. Obowiązujące prawo. Niniejsza Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej. W PRZYPADKU WSZELKICH SPORÓW WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB DOTYCZĄCYCH NINIEJSZEJ UMOWY STRONY WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA OBJĘCIE OSOBISTĄ I WYŁĄCZNĄ JURYSDYKCJĄ PRZEZ SĄDY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

14.11. Poprawki. Wszelkie poprawki muszą zostać wprowadzone na piśmie i zawierać wyraźne stwierdzenie, że są poprawkami do niniejszej Umowy.

14.12. Zachowanie mocy prawnej. Następujące artykuły obowiązują także po wygaśnięciu niniejszej Umowy lub po jej rozwiązaniu: 3, 6, 7.1, 11.2, 12, 13, 14 i 15.

14.13. Całość Umowy. Niniejsza Umowa wraz ze wszelkimi wymienionymi w niej dokumentami stanowi całość umowy między stronami odnośnie do przedmiotu Umowy i zastępuje jakiekolwiek wcześniejsze lub jednoczesne umowy dotyczące tego przedmiotu. Warunki dostępne pod adresem URL, do których odwołano się w tej Umowie, niniejszym stanowią jej część.

14.14. Interpretacja sprzecznych warunków. Jeśli w dokumentach składających się na niniejszą Umowę występują sprzeczne informacje, dokumenty obowiązują w następującej kolejności: Formularz zamówienia, Umowa i załączniki do umowy, warunki określone pod dowolnym adresem URL.

14.15. Kopie. Strony mogą zawrzeć niniejszą Umowę przez podpisanie odpowiedniego Formularza zamówienia, w tym w postaci kopii, faksu, dokumentu PDF lub innych kopii elektronicznych, które po zebraniu stanowią jeden dokument.

15. Definicje.

 • o „Zasady dozwolonego użycia” oznaczają zasady dozwolonego korzystania z Usług, z którymi można się zapoznać w załączniku nr 1, będącym integralną częścią niniejszej Umowy.
 • o „Konto” to dane logowania na konto Rapid AR Klienta, które zapewnia dostęp do Usług objętych niniejszą Umową.
 • o  „Usługi dodatkowe” to produkty, usługi i aplikacje, które nie są częścią Usług, ale mogą zostać udostępnione w Konsoli administracyjnej lub w inny sposób i być używane w Usługach.
 • o  „Konta administratora” oznaczają konta administracyjne udostępnione Klientowi przez firmę Actum Lab na potrzeby administrowania Usługami. Korzystanie z Konta administratora wymaga hasła, które jest dostarczane Klientowi przez firmę Actum Lab.
 • o „Konsola administracyjna” oznacza narzędzie internetowe udostępniane Klientowi przez firmę Actum Lab na potrzeby zarządzania Usługami, raportowania i korzystania z innych funkcji administracyjnych.
 • o „Administratorzy” to pracownicy działu technicznego wyznaczeni przez Klienta, którzy w imieniu Klienta administrują Usługami udostępnianymi Użytkownikom.
 • o  „Podmiot stowarzyszony” oznacza dowolny podmiot, który kontroluje daną stronę, nad którym dana strona ma kontrolę albo który pozostaje pod wspólną kontrolą z daną stroną pośrednio lub bezpośrednio.
 • o „Cechy marki” oznaczają nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki usług, znaki logo, nazwy domen i inne charakterystyczne cechy marki każdej ze stron zastrzegane okresowo przez odpowiednią stronę.
 • o „Informacje poufne” to informacje ujawniane przez jedną ze stron (lub jej Podmiot stowarzyszony) drugiej stronie na mocy niniejszej Umowy, które zostały oznaczone jako poufne lub są zwykle uznawane za poufne w danych okolicznościach. Do Informacji poufnych nie zaliczają się informacje, które zostaną niezależnie opracowane przez odbiorcę, zostały przekazane odbiorcy zgodnie z prawem przez osobę trzecią bez zobowiązania do poufności lub zostały udostępnione publicznie bez winy odbiorcy. Zgodnie z powyższym Dane klienta są Informacjami poufnymi Klienta.
 • o „Usługi podstawowe” oznaczają odpowiednie usługi podstawowe dostępne w platformie Rapid AR zgodnie z opisem w Podsumowaniu usług.
 • o „Dane klienta” oznaczają dane (w tym pocztę e-mail) udostępniane, generowane, przekazywane lub wyświetlane przy użyciu Usług przez Klienta albo Użytkowników końcowych.
 • o  „Wyjątkowe zagrożenie bezpieczeństwa” oznacza (a) używanie Usług przez Klienta lub Użytkowników w sposób naruszający Zasady dopuszczalnego użytkowania, co może zakłócać (i) działanie Usług; (ii) korzystanie z Usług przez innego klienta albo (iii) działanie sieci lub serwerów Actum Lab służących do świadczenia Usług; bądź (b) uniemożliwienie uzyskania przez osobę trzecią nieautoryzowanego dostępu do Usług lub przechowywanych w nich danych.
 • o „Użytkownicy końcowi” to osoby, którym Klient zezwala na korzystanie z Usług.
 • o „Konto użytkownika końcowego” oznacza konto obsługiwane na serwerach firmy Actum Lab założone w ramach Usług przez Klienta dla Użytkownika końcowego.
 • o  „Opłaty” to kwoty na fakturach wystawionych Klientowi przez Actum Lab lub Sprzedawcę za korzystanie z Usług zgodnie z zapisem w Formularzu zamówienia.
 • o  „Odpowiedzialność objęta rekompensatą” oznacza (i) kwoty rozliczeń zatwierdzone przez stronę zobowiązaną do rekompensaty oraz (ii) odszkodowania i koszty zasądzone względem strony, której przysługuje rekompensata, oraz jej Podmiotów stowarzyszonych na mocy wyroku wydanego przez właściwy sąd.
 • o „Początkowy okres obowiązywania” oznacza okres świadczenia odpowiednich Usług rozpoczynający się w Dniu rozpoczęcia świadczenia usługi i trwający okres wskazany w Formularzu zamówienia.
 • o „Prawa własności intelektualnej” oznaczają bieżące lub przyszłe prawa ogólnoświatowe wynikające z prawa patentowego, prawa autorskiego, prawa tajemnicy handlowej, prawa do ochrony znaków towarowych, wszelkich autorskich praw osobistych lub innych podobnych praw.
 • o „Procedura prawna” oznacza prośbę o ujawnienie danych wydaną na mocy obowiązującego prawa, ustawy, orzeczenia sądowego, wezwania sądowego, gwarancji, wniosku agencji rządowej lub innego organu prawnego, procedury prawnej lub podobnego postępowania.
 • o „Odpowiedzialność” oznacza każdy rodzaj odpowiedzialności, na przykład wynikający z umowy, czynu niedozwolonego lub innego, w tym niedbalstwa.
 • o „Adres e-mail do powiadomień” to adres e-mail podany przez Klienta w Konsoli administracyjnej na potrzeby powiadomień przesyłanych przez firmę Actum Lab. Obowiązkiem Klienta jest dbać o to, aby Adres e-mail do powiadomień był aktualny.
 • o „Formularz zamówienia” to jedna lub kilka stron internetowych albo inne dokumenty zamówienia akceptowane przez firmę Actum Lab w ramach niniejszej Umowy, które Klient wypełnia podczas rejestrowania konta w Usługach i które mogą zawierać informacje o (i) obowiązujących warunkach rozliczeń i odnawiania świadczenia Usług, (ii) Opłatach, (iii) liczbie Kont użytkowników oraz Początkowym okresie obowiązywania na nich Usług i (iv) obowiązującej formie płatności.
 • o „Inne usługi” oznaczają „Inne usługi Rapid AR” przedstawione w Podsumowaniu usług.
 • o „Zamówienie” to zamówienie złożone przez Klienta.
 • o „Sprzedawca” to autoryzowany sprzedawca zewnętrzny, który sprzedaje lub dostarcza Usługi Klientowi.
 • o „Umowa ze Sprzedawcą” to odrębna umowa zawierana między Klientem a Sprzedawcą w odniesieniu do Usług. Umowa ze Sprzedawcą nie jest objęta niniejszą Umową i jest od niej niezależna.
 • o „Dzień rozpoczęcia świadczenia Usług” to data, od której firma Actum Lab udostępni Usługi Klientowi i która przypada w ciągu jednego tygodnia od momentu otrzymania przez firmę Actum Lab odpowiedniego Formularza zamówienia podpisanego przez Klienta, chyba że strony ustalą inaczej.
 • o „Strony usługi” oznaczają strony internetowe służące do wyświetlania Usług Użytkownikom końcowym.
 • o  „Usługi” oznaczają odpowiednie Usługi podstawowe dostępne w platformie Rapid AR i Innych usługach świadczone przez firmę Actum Lab i używane przez Klienta na mocy niniejszej Umowy.
 • o „Podsumowanie usług" oznacza opis Usług i powiązanych wersji opisany w załączniku nr. 2, będącym integralną częścią niniejszej Umowy.
 • o „Istotne wycofanie” oznacza wycofanie Usług lub wprowadzenie w nich zmian niezgodnych z wcześniejszymi wersjami Usług podstawowych, wskutek czego klienci korporacyjni firmy Actum Lab tracą możliwość (1) wizualizacji podłóg za pomocą rozwiązań Rapid AR i Rapid AR (2) tworzenia dedykowanych ofert i wyceń w rozwiązaniu Rapid AR 3) zarządzania teksturami i materiałami graficznymi w Konsoli Administracyjnej Rapid AR;
 • o „Umowa SLA” oznacza umowę dotyczącą gwarancji jakości usług opisaną w załączniku nr. 3, będącym integralną częścią niniejszej Umowy.
 • o „Zawieszenie” oznacza natychmiastowe zablokowanie dostępu do Usług lub ich składników, w zależności od sytuacji, mające na celu uniemożliwienie dalszego korzystania z Usług.
 • o „Podatki” oznaczają wszelkie opłaty celne i podatki (inne niż podatek dochodowy Actum Lab), w tym podatki pośrednie takie jak „podatek od towarów i usług” czy „podatek VAT”, związane ze sprzedażą Usług, w tym wszelkie powiązane kary i odsetki.
 • o „Okres obowiązywania” oznacza Początkowy okres obowiązywania oraz wszystkie okresy odnowienia odpowiednich Usług.
 • o „Postępowanie z powództwa osoby trzeciej” oznacza formalne postępowanie prowadzone z powództwa niestowarzyszonej osoby trzeciej przed sądem lub trybunałem administracyjnym (w tym wszelkie postępowania apelacyjne).
 • o „UPT” oznacza usługi pomocy technicznej świadczone Administratorom przez firmę Actum Lab zgodnie ze Wskazówkami dotyczącymi UPT.
 • o „Wskazówki dotyczące usług pomocy technicznej” to wskazówki na temat usług pomocy technicznej Actum Lab obowiązujące na daną chwilę w odniesieniu do Usług. Wskazówki dotyczące UPT znajdują się w załączniku nr. 4 będącym integralną częścią niniejszej Umowy.

Wersja: 10 luty 2019 r.

Załącznik nr. 1

Zasady dozwolonego użycia usługi Rapid AR

Preambuła

 1. 1. Korzystanie z Usług usługi Rapid AR podlega niniejszej polityce dopuszczalnego użytkowania ("AUP").
 1. 2. Jeśli nie zdefiniowano inaczej, terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone w odpowiedniej umowie ("Umowa") między Klientem, Sprzedawcą lub innym upoważnionym użytkownikiem i Actum Lab.

Zasady użycia

 1. 1. Użytkownik wyraża zgodę nie korzystać z Usług oraz nie zezwalać stronom trzecim ani Użytkownikom końcowym na korzystanie z Usług w celach:
 • a) generowania i wysyłania niechcianych komercyjnych wiadomości e-mail;
 • b) naruszania lub zachęcania do naruszania praw innych osób;
 • c) niezgodnych z prawem, inwazyjnych, naruszających prawo, zniesławiających lub oszukańczych;
 • d) rozpowszechniania wirusów i robaków komputerowych (w tym koni trojańskich), uszkodzonych plików, oszustw lub innych elementów o niszczycielskiej lub oszukańczej naturze;
 • e) zakłócania korzystania z Usług lub używanego sprzętu przez klientów, autoryzowanych sprzedawców lub innych autoryzowanych użytkowników firmy Actum Lab;
 • f) zmiany, wyłączenia, ingerowania lub obejścia dowolnego aspektu Usług;
 • g) testowania lub poddawania inżynierii wstecznej Usług celem wykrycia ograniczeń, luk w zabezpieczeniach, uniknięcia Opłat, lub w jakimkolwiek innym celu naruszającym interes firmy Actum Lab;
 • h) przyznania wielu osobom dostępu do indywidualnego Konta użytkownika końcowego w sposób inny niż za pośrednictwem funkcji udostępnionych w ramach Usług;
 • i) tworzenia kont użytkowników końcowych przypisanych do funkcji biznesowych, a nie do konkretnych osób w celu korzystania z konta końcowego użytkownika przez więcej niż jedną osobę;
 • j) odsprzedaży Kont użytkowników końcowych lub ich części jako dodatków do komercyjnego produktu lub usługi oferowanego stronom trzecim, chyba że indywidualne porozumienie zawarte między Actum Lab a Klientem lub Sprzedawcą, stanowi inaczej.
 • k) nagrywania komunikacji audio lub wideo bez zgody, jeśli taka zgoda jest wymagana przez obowiązujące prawo i regulacje (Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami w danej jurysdykcji).
 • 2. Niezastosowanie się do AUP może skutkować zawieszeniem lub wypowiedzeniem, lub obu Usług, zgodnie z Umową.

Wersja: 10 luty 2019 r.

Załącznik nr. 2

Platforma Rapid AR – podsumowanie Usług

Podstawowe usługi usługi Rapid AR („Usługi podstawowe”):

 1. 1. Rapid AR to aplikacja mobilna dedykowana na urządzenia iPad oraz czujnik Structure 3D Sensor, która umożliwia w szczególności:
 2. a) wizualizację produktów podłogowych w pomieszczeniu, w którym znajduje się końcowy użytkownik
 3. b) pomiar powierzchni płaskich pomieszczenia, w którym znajduje się końcowy użytkownik za pomocą technologii Augmented Reality oraz urządzenia mobilnego wspieranego przez Rapid AR
 4. c) tworzenie i wysyłanie personalizowanej oferty i wyceny materiałów podłogowych znajdujących się w ofercie Klienta i zaimportowanych do Konsoli Administracyjnej usługi Rapid AR
 5. 2. Rapid AR to aplikacja webowa uruchamiana przez przeglądarkę www, która umożliwia w szczególności:
 6. a) wizualizację produktów podłogowych w pomieszczeniu, w którym znajduje się końcowy użytkownik na podstawie zdjęcia pomieszczenia wykonanego przez użytkownika końcowego
 7. b) wizualizację produktów podłogowych w pomieszczeniu, dostępnym w katalogu przykładowych pomieszczeń dostarczonych przez firmę Actum Lab
 8. c) odczytanie danych produktów znajdujących się w ofercie Klienta i zaimportowanych do Konsoli Administracyjnej usługi Rapid AR
 9. 3. Konsola Administracyjna to aplikacja webowa uruchamiana przez przeglądarkę www, która umożliwia w szczególności:
 10. a) import danych oraz tekstur seamless produktów znajdujących się w ofercie sprzedażowej Klienta
 11. b) zarządzanie kontami użytkowników, płatnościami, danymi rozliczeniowymi, dokumentami rozliczeniowymi oraz licencjami

Usługi dodatkowe (nie należą one do Usług usługi Rapid AR) i są częścią oddzielnych umów:

 1. 1. Tworzenie i import do usługi Rapid AR tekstur seamless produktów Klienta
 2. 2. Integracja Usług podstawowych z aplikacjami zewnętrznymi oraz serwisami i aplikacjami web
 3. 3. Pomoc techniczna, wykraczająca poza standardowy zakres pomocy technicznej zdefiniowany w „Wskazówkach dotyczących usług pomocy technicznej”
 4. 4. Konsulting techniczny oraz biznesowy

Wersja: 10 luty 2019 r.

Załącznik nr. 3

Gwarancja jakości usług usługi Rapid AR

W czasie obowiązywania umowy dotyczącej usług usługi Rapid AR (lub wcześniejszych wersji umowy regulujących korzystanie z usług usługi Rapid AR) („Umowa”) objęty nią interfejs internetowy usługi Konsoli Administracyjnej będzie działał i będzie dostępny dla Klienta przez co najmniej 99,9% czasu w danym miesiącu kalendarzowym („Gwarancja jakości usług usługi Rapid AR”). Jeśli Actum Lab nie spełni warunków Gwarancji jakości usług usługi Rapid AR, a Klient wypełni swoje zobowiązania wynikające z Gwarancji jakości usług usługi Rapid AR, Klient będzie uprawniony do otrzymania opisanych poniżej Środków w ramach Usługi. Niniejsza Gwarancja jakości usług usługi Rapid AR określa jedyne i wyłączne świadczenie, jakie przysługuje Klientowi w przypadku niedotrzymania przez Actum Lab warunków Gwarancji jakości usług usługi Rapid AR.

 1. 1. Definicje.

W ramach Gwarancja jakości usług usługi Rapid AR obowiązują poniższe definicje:

 • · „Niedostępność Usługi” oznacza sytuację, w której częstotliwość doświadczania błędów przez użytkowników w domenie przekracza 5%. Niedostępność Usługi jest określana na podstawie częstotliwości występowania błędów po stronie serwera.
 • · „Usługi Rapid AR objęte umową” oznaczają usługi Rapid AR, Rapid AR oraz Konsoli Administracyjnej.
 • · „Wskaźnik procentowy miesięcznej dostępności” oznacza całkowitą liczbę minut w miesiącu kalendarzowym pomniejszoną o liczbę minut Niedostępności Usługi w miesiącu kalendarzowym, a następnie podzieloną przez całkowitą liczbę minut w miesiącu kalendarzowym.
 • · „Usługa” oznacza usługi usługi Rapid AR.
 • · „Środki w ramach Usługi” oznaczają:

Wskaźnik procentowy miesięcznej dostępności

Liczba dni bezpłatnie dodanych do okresu świadczenia Usługi dla Klienta (lub środki pieniężne w wysokości równej wartości dni świadczenia Usługi w przypadku Klientów rozliczających się w formie płatności po wykonaniu Usługi)

< 99,9% – >= 99,0%

3

< 99,0% – >= 95,0%

5

< 95,0%

10

 1. 2. Aby otrzymać Środki w ramach Usługi, Klient musi wysłać odpowiednie zgłoszenie. Aby otrzymać opisane powyżej Środki w ramach Usługi, Klient musi powiadomić Actum Lab (jeśli Klient zamówił Usługi u Sprzedawcy, może powiadomić tego Sprzedawcę, a on musi powiadomić Actum Lab) w ciągu 30 dni od chwili wystąpienia sytuacji uprawniającej Klienta do ich otrzymania. Niespełnienie tego wymagania unieważnia uprawnienie Klienta do otrzymania Środków w ramach Usługi. Jeśli Klient zamówił Usługi u Sprzedawcy, otrzyma odpowiednie Środki w ramach Usługi od tego Sprzedawcy w imieniu Actum Lab.
 2. 3. Maksymalne Środki w ramach Usługi.

Łączna liczba Środków w ramach Usługi przyznanych Klientowi przez Actum Lab (lub przez Sprzedawcę w imieniu Actum Lab, jeśli Klient zamówił Usługi u Sprzedawcy) za cały czas Niedostępności Usługi, który wystąpił w jednym miesiącu kalendarzowym, nie może przekroczyć 10 dni świadczenia Usługi dodanych do okresu świadczenia Usługi dla Klienta (lub wartości 10 dni Usługi w postaci środków pieniężnych przekazywanych na konto Klienta rozliczającego się miesięcznie). Środków w ramach Usługi nie można wymieniać na środki pieniężne. Nie dotyczy to Klientów rozliczających się z Actum Lab na podstawie abonamentu miesięcznego.

 1. 4. Ograniczenia obowiązywania Gwarancji jakości usług usługi Rapid AR.

Gwarancja jakości usług usługi Rapid AR nie ma zastosowania w przypadku jakichkolwiek usług, które jednoznacznie nie są objęte niniejszą Gwarancją jakości usług usługi Rapid AR (zgodnie z dokumentacją takich usług), ani nie dotyczy jakichkolwiek problemów z wydajnością: (i) wywołanych przez czynniki opisane w sekcji „Siła wyższa” Umowy lub (ii) wynikających z zastosowania sprzętu Klienta bądź sprzętu innych firm (będącego poza bezpośrednią kontrolą Actum Lab) albo obu tych rodzajów sprzętu.

Wersja: 10 luty 2019 r.

Załącznik nr. 4

Wskazówki dotyczące usług pomocy technicznej

Niniejsze wskazówki dotyczące usług pomocy technicznej („Wskazówki”) obowiązują w przypadku usług pomocy świadczonych w ramach „Usług usługi Rapid AR”, z wyjątkiem innych niż najnowszych, udostępnionych przez Actum Lab, wersji Usług. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały tutaj zdefiniowane, powinny być rozumiane zgodnie z definicją w umowie dotyczącej usług usługi Rapid AR („Umowa”).

1. Przesyłanie Zgłoszeń do pomocy technicznej

 1. 1. Informacje ogólne. Klient może przesyłać Zgłoszenia mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www Actum Lab lub usługi Rapid AR.
 2. 2. Starania Klienta zmierzające do naprawy błędów. Zanim Klient wyśle do Actum Lab jakiekolwiek Zgłoszenie, jest zobowiązany dołożyć uzasadnionych starań, aby rozwiązać problemy oraz naprawić samodzielnie wszelkie błędy, usterki, uszkodzenia lub awarie połączeń sieciowych bez zgłaszania ich Actum Lab. Następnie Kontakt po stronie Klienta może przekazać pisemne zgłoszenie w sprawie pomocy technicznej przez pocztę email lub formularze kontaktowe dostępne na witrynach Actum Lab i usługi Rapid AR.
 3. 3. Charakterystyka Zgłoszeń. Podczas przesyłania Zgłoszeń Klient przypisuje im priorytet. Po odebraniu zgłoszenia od Kontaktu po stronie Klienta Actum Lab określi, czy zgłoszenie dotyczy „Braku dostępu do Usługi”, jest „Zgłoszeniem standardowym” czy „Propozycją nowej funkcji” (zgodnie z definicjami w Sekcji 8). Wszelkie takie ustalenia dokonane przez Actum Lab są ostateczne i wiążące dla Klienta. Actum Lab zastrzega sobie prawo do zmiany Priorytetu podanego przez Klienta, jeśli stwierdzi, że jest on nieprawidłowy, i poinformowania Klienta o każdej takiej zmianie w odpowiedzi na Żądanie wsparcia. Klient może zgłosić kierownictwu wsparcia Actum Lab odwołanie od jakiejkolwiek zmiany klasyfikacji w celu rozpatrzenia za pośrednictwem dowolnego dostępnego kanału wsparcia.
 4. 4. Procedury potwierdzania i rozwiązywania Zgłoszeń. Przesyłając Zgłoszenie, Klient musi dostarczyć wymagane informacje diagnostyczne, co oznacza między innymi: (i) opisanie problemu, konfiguracji i sieci Klienta, (ii) dostarczenie odpowiednich danych oraz (iii) dalsze komunikowanie się przez pocztę e-mail lub telefon w celu udzielenia pomocy i odpowiedzi na pytania Personelowi Actum Lab stosownie do potrzeb.
 5. 5. Potwierdzenie Zgłoszenia. Actum Lab może odpowiedzieć na Zgłoszenie przez potwierdzenie jego otrzymania. Klient rozumie i akceptuje to, że Actum Lab może nie być w stanie odpowiedzieć na wszystkie Zgłoszenia ani rozwiązać wszystkich opisanych w nich problemów.
 6. 6. Propozycje nowej funkcji. Jeśli Actum Lab stwierdzi, że Zgłoszenie jest Propozycją nowej funkcji, zarejestruje je do zbadania w przyszłej aktualizacji lub wersji Usług oraz uzna sprawę za zamkniętą. Actum Lab nie ma obowiązku reagowania ani odpowiadania na jakąkolwiek Propozycję nowej funkcji ani uwzględniania jej w żadnej przyszłej aktualizacji lub wersji.
 7. 1. Godziny pracy zespołu pomocy i terminy pierwszej reakcji. Actum Lab zapewnia klientom możliwość przesyłania Zgłoszeń przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Pierwsza odpowiedź na pisemne Zgłoszenia o priorytecie P1 jest wysyłana w ciągu 8 godzin, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Pierwsza odpowiedź na pisemne Zgłoszenia o priorytecie P2, P3 i P4 jest przekazywana w ciągu maksymalnie jednego dnia roboczego.

2. Dostęp do usług wsparcia

3. Standardowa pomoc techniczna

Wszyscy klienci otrzymują Standardową pomoc techniczną, która obejmuje następujące usługi:

 • o Automatyczne uaktualnienia Usług
 • o Aktualizacje konserwacyjne Usług
 • o Samoobsługowa pomoc i szkolenia online dla Użytkowników końcowych i Administratorów opracowane, aby pomóc Klientom we wdrażaniu Usług i korzystaniu z nich
 • o Dostęp do wsparcia przez email, telefon i portal wsparcia.

4. Płatne usługi pomocy technicznej

(Wsparcie rozszerzone i Aktywne zarządzanie kontem, płatne dodatkowo)

 1. 0. Informacje ogólne. Płatne usługi pomocy technicznej są dostępne dla Klientów, którzy wykupią taką usługę, i obejmują wszystkie usługi opisane w Sekcji 4 powyżej, krótsze czasy pierwszej reakcji na Zgłoszenia do pomocy oraz dostęp do zasobów społeczności i zespołu obsługi usług płatnych zgodnie z poniższym opisem. Wsparcie płatne rozpoczyna się, gdy Klient zacznie używać Usług w swojej działalności.
 2. 1. Wsparcie rozszerzone. W przypadku Klientów korzystających z tej usługi Actum Lab zobowiązuje się używać uzasadnionych komercyjnie środków do odpowiadania na Zgłoszenia Klienta na podstawie Priorytetu zgodnie z następującym opisem: Zgłoszenia do pomocy o priorytecie P1 są obsługiwane w ciągu 1 godziny, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. W przypadku Zgłoszeń o priorytecie P1 przesyłanych w weekend lub obowiązujące święto do rozpoczęcia procesu odpowiedzi wymagane jest telefoniczne przekazanie Zgłoszenia. Zgłoszenia o priorytecie P2 przekazane telefonicznie są obsługiwane bezpośrednio. Odpowiedzi na pisemne Zgłoszenia do pomocy o priorytecie P2 są wysyłane w ciągu czterech godzin, przez całą dobę w dni robocze. Zgłoszenia telefoniczne o priorytetach P3 i P4 są obsługiwane bezpośrednio. Odpowiedzi na pisemne Zgłoszenia do pomocy o priorytecie P3 i P4 są wysyłane w ciągu ośmiu godzin, przez całą dobę w dni robocze. Wszelką pomoc techniczną w rozwiązywaniu problemów świadczy Personel pomocy Actum Lab, a nie zespół obsługi usług płatnych.
 3. 2. Okres obowiązywania. Actum Lab może zdecydować o nieodnawianiu subskrypcji Płatnych usług pomocy po upływie 12 miesięcy.

5. Techniczne zarządzanie kontem

(płatne dodatkowo)

Klient otrzyma dostęp do zespołu technicznego zarządzania kontem Rapid AR, który: (a) pomoże Klientowi w konfiguracji kont użytkowników, (b) pomoże Klientowi w imporcie produktów (c) będzie zarządzał eskalacją zgłoszeń do pomocy technicznej i koordynował z ekspertami Actum Lab rozwiązywanie problemów natury technicznej dotyczących Usług.

6. Postanowienia ogólne

 1. 0. Aktualizacje Wskazówek. Actum Lab może od czasu do czasu aktualizować niniejsze Wskazówki, ale żadna aktualizacja nie będzie miała niekorzystnego wpływu materialnego na Klienta.
 2. 1. Konserwacja. Aby zapewnić optymalne działanie Usług, Actum Lab okresowo przeprowadza ich Konserwację. W większości przypadków Konserwacja ma ograniczony wpływ na dostępność i funkcjonalność Usług lub nie ma go wcale. Jeśli Actum Lab będzie spodziewać się, że planowana Konserwacja negatywnie wpłynie na dostępność lub funkcjonalność Usług, użyje środków uzasadnionych pod względem handlowym, aby poinformować o Konserwacji z wyprzedzeniem co najmniej siedmiu dni. Dodatkowo Actum Lab może przeprowadzić nieplanowaną Konserwację awaryjną w dowolnej chwili. Jeśli Actum Lab będzie spodziewać się, że taka nieplanowana Konserwacja awaryjna negatywnie wpłynie na dostępność i funkcjonalność Usług, użyje środków uzasadnionych pod względem handlowym, aby powiadomić z wyprzedzeniem o takiej sytuacji. Wspomniane wyżej powiadomienia o Konserwacji będą przekazywane za pośrednictwem poczty email lub Konsoli Administracyjnej.
 3. 2. Język. Strony wyrażają zgodę na to, aby wszystkie usługi pomocy świadczone przez Actum Lab Klientowi zgodnie z tymi Wskazówkami były świadczone w języku angielskim lub polskim.
 4. 3. Okres świadczenia usług pomocy technicznej. Actum Lab świadczy usługi pomocy technicznej opisane w niniejszych Wskazówkach wyłącznie w okresie obowiązywania Umowy i nie ma obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług wsparcia na rzecz Klienta po wygaśnięciu lub zakończeniu takiej Umowy.
 5. 4. Wsparcie działań związanych z przetwarzaniem danych. Actum Lab gromadzi i przetwarza Dane usług pomocy na potrzeby świadczenia usług pomocy opisanych w niniejszych Wskazówkach oraz w celu obsługi Usług.

7. Słownik z definicjami

W niniejszych Wskazówkach poniższe terminy pisane wielkimi literami mają następujące znaczenia:

 1. 0.  „Kontakty po stronie Klienta” oznaczają Administratorów wyznaczonych w konsoli administracyjnej.
 2. 1. „Propozycja nowej funkcji” to Zgłoszenie przesłane przez Kontakt po stronie Klienta w sprawie udoskonalenia istniejącej funkcji Usług lub dodania nowej funkcji, która obecnie nie jest częścią istniejących Usług.
 3. 2. „Personel pomocy Actum Lab” oznacza przedstawicieli Actum Lab odpowiedzialnych za obsługę zgłoszeń do pomocy technicznej.
 4. 3. „Konserwacja” oznacza prace konserwacyjne wykonywane na sprzęcie lub oprogramowaniu służącym do świadczenia Usług.
 5. 4. „Priorytet” oznacza poziom wpływu zgłaszanego problemu na działalność operacyjną Klienta i jest używany do ustalania czasów pierwszej reakcji.
 6. 5. „Zgłoszenie” oznacza zgłoszenie przesłane przez Klienta Personelowi pomocy Actum Lab w celu uzyskania pomocy technicznej umożliwiającej otrzymanie odpowiedzi na pytanie lub usunięcie problemu związanego z Usługami.
 7. 6. „Brak dostępu do Usługi” oznacza problem produkcyjny, który uniemożliwia dostęp do Usług lub korzystanie z nich więcej niż jednemu z Użytkowników końcowych Klienta. Klient musi określić, że Zgłoszenie jest związane z Brakiem dostępu do Usługi, przez określenie priorytetu P1.
 8. 7. „Zgłoszenie standardowe” oznacza Zgłoszenie wysłane do Actum Lab przez Klienta, które nie jest Zgłoszeniem o Braku dostępu do Usługi ani Propozycją nowej funkcji.
 9. 8. „Dane usług pomocy” to szczegóły kont i informacje udostępniane przez Klienta firmie Actum Lab w celu korzystania z usług pomocy opisanych w tych Wskazówkach, na przykład zgłoszenia wysyłane do zespołu pomocy i dane przekazywane Actum Lab na temat zgłaszanych problemów.

Wersja: 10 luty 2019 r.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów